Wszystkie nasze produkty możesz zamówić z własnym, indywidualnym narukiem. Nadruki wykonujemy już od jednej sztuki! Dowiedz się więcej

§ 1 Informacje ogólne

Właścicielem sklepu jest Proxta Krystian Kowalik z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, ul. Korczaka 32, nip 734-269-14-59, regon: 492025993 zwany w dalszej części regulaminu Proxta.

Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

§ 2 Rejestracja użytkowników

Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu towaru. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Wraz z rejestracją należy podać wszystkie dane teleadresowe, adres email oraz hasło. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.

Oprócz akceptacji niniejszych ogólnych warunków handlowych rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami.

§ 3 Zawarcie umowy

Przedstawione przez Proxta w internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum). 

Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez Proxta formularze zamówień na stronie internetowej.

Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki. 

Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności drukowane indywidualnie według zamówień klienta i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie.

Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.

Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez Proxta. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie https://proxta.eu

Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. 

Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %) oraz koszty wysyłki.

Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

§ 4 Płatność i potwierdzenie zapłaty

Płatności za towary można dokonywać w formie przelewu na podany numer konta lub w systemie Przelewy24

Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.

Proxta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych), nie przesyła wraz z produktem paragonu fiskalnego ani innego dokumentu potwierdzającego zakup towaru. Wyjątkiem jest oznaczenie przy zamówieniu chęci uzyskania faktury VAT. W tym wypadku taka faktura jest wysyłana wraz z zamówionym towarem.

W dniu wysyłki towaru do każdego zamówienia generowane jest potwierdzenie zakupu towaru w formie elektronicznej, które udostępnione zostaje do pobrania lub wydrukowania Klientowi.

Dowodem zakupu towaru jest jakikolwiek dokument lub korespondencja elektroniczna potwierdzająca złożenie zamówienia np. wyciąg z przelewu bankowego lub email z potwierdzeniem zamówienia ze sklepu.

Proxta nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.

§ 5 Dostawa

Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. Proxta nie ma wpływu na terminowość dostaw oraz dostępność towarów u innych dostawców. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Proxta zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. W takim przypadku wartość zamówienia w dniu jego złożenia przez Klienta, zostanie zwrócona bezzwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu przekazania informacji Klientowi.

Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie zwrócona do 14 dni na podany przez klienta numer rachunku bankowego.

Każde zamówienie jest realizowane w czasie do 10 dni roboczych, który upływa od momentu otrzymania przez Proxta pełnej płatności za towar i jeżeli to niezbędne, plików graficznych do wykonania zamówienia. W szczególnych okresach o zwiększonej ilości zamówień jak np. Dzień Ojca, Święta itp. czas realizacji zamówienia może się wydłużyć nawet do 15 dni roboczych. Jeżeli w tym terminie nie zostanie zamówieni zrealizowane, Klientowi przysługuje pełne prawo zwrotu wartości zamówienia. W czas realizacji nie jest wliczony czas dostawy towaru, który wynosi od 24 do 48h (w zależności od przewoźnika). Dostawy są realizowane tylko w dni robocze. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. 

Wysyłki są realizowane standardowo tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłki w inne rejony świata, są realizowane po indywidualnym uzgodnieniu przez strony kosztów takiej wysyłki.

Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie Proxta.eu

W przypadku wysyłki zagranicznej do kraju nie należącego do UE odbiorca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich opłat celnych obowiązujących w danym kraju, w tym opłat kontroli celnej.

Osobisty odbiór towarów nie jest możliwy.

§ 6 Szkody powstałe w trakcie transportu

Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości zaleca się odmówić przyjęcia towaru, oraz niezwłocznie skontaktować się z Proxta drogą mailową (sklep@proxta.eu), telefonicznie 690 890 230 lub pocztą na adres Proxta ul. Korczaka 32, 33-300 Nowy Sącz.

Proxta odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru (przesyłki) do momentu odebrania go przez Klienta. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Klient sam zaproponuje inny sposób dostawy niż możliwy do zrealizowania przez Proxta i zaprezentowany w procedurze zamówienia (Kodeks cywilny, art. 548 § 3).

W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować Proxta.

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Proxta w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący konsumentem) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Proxta bez podawania przyczyny w przez okres 365 dni od daty złożenia zamówienia. Zwracany towar nie może być uszkodzony ani też wykazywać śladów użytkowania.

Zwracany w tym trybie towar winien zostać zwrócony w całości w stanie niepogorszonym oraz nie nosić śladów używania z wyłączeniem normalnego zarządu.

Zwroty będą uwzględniane na podstawie jakiekolwiek dokumentu stwierdzającego zakup produktu (przelew bankowy, email z potwierdzeniem zamówienia itp.).

Termin 365 dni liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w sytuacji kiedy, przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (np. obraz ze zdjęć dostarczonych przez Klienta, produkt z personalizowanym nadrukiem, grawerem etc.)
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
  • towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

Wzór pisma odstąpienia od umowy, zostanie dostarczony do Klienta pocztą elektroniczną po złożeniu zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Kupujący. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§ 9 Reklamacja

Kupujący zobowiązuje się w przeciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zgłosić reklamację pisemnie e-mailem ( sklep@proxta.eu) lub pocztą ( Proxta . ul. Korczaka 32, 33-300 Nowy Sącz) .

Jeżeli Proxta dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.

Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Proxta. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

Reklamacje będą uwzględniane na podstawie jakiekolwiek dokumentu stwierdzającego zakup produktu (przelew bankowy, email z potwierdzeniem zamówienia itp.)

§ 10 Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością Proxta do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

W przypadku, gdy klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru Proxta Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.

§ 11 Ochrona danych

Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym Proxta.eu (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym Proxta.eu, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Proxta.eu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Proxta.eu), przetwarzane są przez Proxta Krystian Kowalik 33-300 Nowy Sącz, ul. Korczaka 32 (administrator danych).

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Proxta.eu, które wymagają podania danych osobowych. Proxta.eu przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Proxta.eu, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 12 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane po zalogowaniu się na konto Klienta oraz poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie w formie mailowej na adres sklep@proxta.eu

Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Proxta.eu poświęconej polityce prywatności.

§ 12 Newsletter

  1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Proxta.eu oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Proxta.eu i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Proxta.eu i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto”.

  2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

  3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto”  lub wysyłając takie oświadczenie woli na adres email sklep@proxta.eu

§ 13 Prawa autorskie

Sprzedawane przez Proxta produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Proxta.

Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Proxta, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

Proxta zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł.

Jeżeli, niezależnie od zapisu w punkcie 5.2 udzielono zgody na organizację oficjalnych wystaw, zgoda ta udzielona jest również na bieżącą informację odnośnie danego dzieła, dotyczy to także prawa do powielania dzieła na plakatach, zaproszeniach i w Internecie, jak również w katalogu przygotowanym na wystawę.

Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Proxta wraz z podaniem nazwy firmy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§ 14 Zakupy z wykorzystaniem kodów rabatowych firm współpracujących

W przypadku zakupu z wykorzystaniem bonu lub kodu rabatowego zakupionego u innego przedsiębiorcy, niniejszy regulamin nie ma zastosowania. Wykorzystanie bonu lub kodu rabatowego, jest tylko i wyłącznie na potrzeby dostawy produktu, zakupionego w ofercie współpracującego podmiotu bądź przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mające na celu zaprezentowanie oferty jak cena, czas realizacji itp., nie są wiążące. Zastosowanie w takim przypadku ma regulamin i warunki oferty zaprezentowanej przez współpracujący podmiot lub przedsiębiorcę. 

§ 15 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Sklep zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu po uprzedniej akceptacji przez Klienta.

Zamów rozmowę

535 550 820

sklep@proxta.eu

Working hours of our store:

On weekdays:

Saturday:

Sunday:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: