Przypominamy, iż sprzedaż towaru oraz świadczenie usług w naszym sklepie skierowane jest wyłącznie do przedsiębiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W związku z powyższym do umów zawieranych za pośrednictwem naszego sklepu nie mają zastosowania przepisy prawa związane z obrotem konsumenckim, z wyjątkiem sytuacji, którym ustawa nadaje takie zastosowanie.

Ogólne warunki handlowe sklepu www.proxta.eu

§ 1 Definicje

1. Użyte w Ogólnych Warunkach Handlowych pojęcia oznaczają:

 • Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PROXTA KRYSTIAN KOWALIK”, ul. Korczaka 32, 33-300 Nowy Sącz, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP – 7342691459 oraz numer REGON – 492025993;
 • Klient – przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.proxta.eu, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z usług i składać Zamówienia; Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
 • Usługa znakowania – usługa polegająca na opatrzeniu zakupionego w Sklepie Towaru wskazanym przez Klienta napisem, logotypem lub innym znakiem graficznym.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób i właściwości wykonania Usługi.
 • OWH – niniejsze Ogólne Warunki Handlowe.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca prowadzi za pomocą Sklepu Internetowego działalność handlową i sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polski i terenie Unii Europejskiej. Sprzedaż Towaru i świadczenie Usług skierowane jest wyłącznie do innych przedsiębiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu nie mają zatem zastosowania przepisy prawa związane z obrotem konsumenckim.

2. Ograniczenie wynikające z 2.1 nie dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nabywających Towar w drodze umowy bezpośrednio związanej z tą działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może:

 • Dokonać rejestracji i założyć Konto,
 • Dokonać zakupu Towaru będącego w ofercie Sklepu,
 • Zlecić usługę znakowania Towaru,
 • Dokonać subskrypcji i korzystać z usługi Newsletter.

4. Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

 • Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
 • Firefox w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
 • Google Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
 • Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
 • Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).

6. Niniejsze OWH określają zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.proxta.eu oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§ 3 Rejestracja i Korzystanie z Konta

1. Klient ma możliwość rejestracji w ramach Sklepu Internetowego. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

2. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych i danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Użytkownik zobowiązany jest podać pełne i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, Klient powinien niezwłocznie je zaktualizować.

3. Z chwilą dokonania rejestracji oraz zaakceptowania OWH i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazany zostaje Klientowi dostęp do Konta.

4. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta.

5. Użytkownik zarządza funkcjami udostępnionymi mu w ramach Konta, które zapewnia w szczególności dostęp do aktualnej informacji o zakupionych Towarach.

6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta OWH, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
 • dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w dobre imię Sprzedawcy.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami OWH, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4 Usługa znakowania Towaru

1. Klient może zlecić Sprzedawcy Usługę znakowania Towaru polegającej na umieszczeniu na nim wskazanego przez Klienta napisu, logotypu czy innego znaku graficznego.

2. Klient oświadcza, że ma prawo posługiwać się przekazanym Sprzedawcy projektem graficznym i że nie narusza prawa osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku naruszenie cudzych praw.

3. Klient, po złożeniu zamówienia, może zlecić Sprzedawcy wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu graficznej wizualizacji znakowanego Towaru. Wizualizacja taka ma jedynie charakter poglądowy i nie daje gwarancji dokładnego odzwierciedlenia jej w realizowanym zleceniu, co Klient w pełni akceptuje i na co wyraża zgodę. Usługa wizualizacji realizowana jest w ramach dokonanego zlecenia i ograniczona jest do przedstawienia przez Sprzedawcę dwóch projektów. Przygotowanie przez Sprzedawcę więcej niż dwóch projektów wizualizacji będzie usługą płatną, na co Klient wyraża zgodę.

4. Klient odpowiada za poprawność i jakość przekazanego Sprzedawcy napisu, logotypu czy innego znaku graficznego i równocześnie wyraża zgodę na jego wykorzystanie w celu związanym z realizacją usługi.

5. Klient wyraża także zgodę na ujawnianie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę nazwy handlowej Klienta (w tym stosowanych logotypów), dla celów marketingowych Sprzedawcy (portfolio wykonane realizacje).

6. Zlecenie znakowania Towaru powoduje, iż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a co za tym idzie Klientowi nie przysługuje w takim przypadku prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Dotyczy to zarówno odstąpienia od umowy znakowania towaru, jak i zakupu towaru objętego zleconym znakowaniem.

§ 5 Usługa Newsletter

1. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę korespondencji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, a w szczególności informacji o nowościach i promocjach, w tym informacji handlowych.

2. Klient ma prawo za pośrednictwem Sklepu zamówić bezpłatną usługę Newsletter. W tym celu w wyznaczonym miejscu oznaczonych słowem „Newsletter” powinien wpisać własny adres e-mail, a następnie kliknąć przycisk akceptujący zamówienie usługi.

3. Klient może zrezygnować z usługi w każdym czasie. W tym celu powinien skorzystać z odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w wiadomościach przesyłanych w ramach świadczenia usługi. Sprzedawca zaprzestanie świadczenia Usługi w terminie do 7 dni od dnia rezygnacji przez Klienta.

§ 6 Zawarcie umowy

1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym w następujący sposób:

 • za pomocą strony internetowej, poprzez wybranie Towaru, dodanie go do koszyka, a następnie złożenie zamówienia podając równocześnie wymagane dane osobowe oraz formę transportu i płatności. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści OWH i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 • poprzez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres: sklep@proxta.eu po wcześniejszej rejestracji w Sklepie.

2. Ceny Towaru prezentowanego na stronie internetowej Sklepu są przedstawione zarówno jako ceny brutto i netto, wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają wszelkie składniki ceny (z wyjątkiem kosztów przesyłki, oraz kosztów usługi znakowania na odzieży, która podlega osobnej wycenie) o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu.

3. Cena Towaru uzależniona jest od jego ilości wskazanej w zamówieniu. Klient w celu zapoznania się z ceną może wybrać odpowiedni próg cenowy w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku system przedstawia cenę w stosunku do wybranej ilości zamówienia. Cena ostateczna kształtowana jest jednak wyłącznie na podstawie rzeczywistej ilości zamówionego Towaru.

4. Cena usługi znakowania towaru, na etapie składania zamówienia, jest ceną ostateczną. O ostatecznych kosztach usługi znakowania Towaru Klient zostanie poinformowany w potwierdzeniu złożonego zamówienia, do którego dołączona zostanie faktura VAT Pro Forma.

5. Umowa sprzedaży, jak również umowa znakowania Towaru zostaje zawarta po akceptacji przez Klienta przesłanej Faktury VAT Pro Forma oraz po dokonaniu przedpłaty.

6. Sprzedawca po złożeniu zamówienia wyśle, na podany przez Klienta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi niezbędnym informacjami.

7. Klient ma prawo do zamówienia kilku egzemplarzy Towaru (bez znakowania) w celu zapoznania się z jej właściwościami i jakością („zakup na próbę”). W przypadku jednak gdy zakupiony Towar nie spełni oczekiwań Klienta może on zwrócić Towar nabyty w ten sposób w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Po otrzymaniu Towaru Sprzedawca zwróci Klientowi, w terminie 30 dni, dokonaną przez niego cenę zakupu potrącając równocześnie koszt manipulacyjny w wysokości 25% wartości zamówienia – na co Klient wyraża zgodę. Powyższe uprawnienie nie przysługuje w sytuacji korzystania przez Klienta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8. Reklamacji nie podlega towar, w którym rozbieżność rozmiarów, odcieni, gramatury i fasonu ubrań nie przekracza +/- 5%, natomiast rozbieżność położenia, dokładność odwzorowania wzoru, kolory i rozmiar znakowania przekracza +/- 10%. Powyższe ustalenia wynikają ze specyfiki procesu znakowania towaru.

9. W przypadku braku pełnej dostępności produktów u producenta, firma PROXTA zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnego zamówienia i proporcjonalnego rozliczenia się z Zamawiającym.

§ 7  Zwrot i wymiana towaru.

1. Produkty, na których zostało wykonane znakowanie (na życzenie klienta) zostają spersonalizowane w sposób nieodwracalny, w związku z czym nie podlegają możliwości odstąpienia od umowy lub wymiany.

2. Produkty, na których nie zostało wykonane znakowanie, klient ma prawo zwrócić lub wymienić w terminie do 7 dni. Czas liczony jest od daty otrzymania produktu do momentu fizycznego otrzymania zwrotu towaru w Biurze Logos Dystrybucja, w Żywcu przy ul. Jana III Sobieskiego 1A. Po otrzymaniu Towaru Zarówno w przypadku zwrotu, jak i wymiany towaru, Sprzedawca ma prawo potrącić koszt manipulacyjny w wysokości 25% wartości zamówienia – na co Klient wyraża zgodę.

§ 8 Wykonanie umowy

1. Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Klienta towar za pomocą operatora pocztowego. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych przy zakupie Towaru bez znakowania oraz od 7 do 14 dni roboczych przy zakupie Towaru z usługą znakowania. W sytuacji skorzystania z usługi znakowania Towaru Klient może odebrać zamówiony Towar osobiście.

3. O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia, a następnie w elektronicznym potwierdzeniu.

§ 9 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Strony zgodnie postanawiają ustalić rękojmię Sprzedawcy na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale.

2. W stosunku do zakupu Towaru bez Usługi jego znakowania Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 10 dni od dnia jego dostarczenia. Klient ma również prawo do reklamacji, gdy funkcjonalności Sklepu działają w sposób wadliwy.

3. Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: PROXTA, ul. Korczaka 32, 33-300 Nowy Sącz, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady. Klient na wyżej wymieniony adres dostarcza również na własny koszt reklamowany Towar.

4. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

5. Strony umowy zgodnie postanawiają, że rękojmia za wady Towaru w przypadku korzystania z Usługi jego znakowania zostaje wyłączona.

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nabywająca Towar w drodze umowy bezpośrednio związanej z tą działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy Kupujący skorzysta z usługi znakowania Towaru opisanej w § 4 oraz w pozostałych przypadkach przewidzianych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Miejsce zwrotu rzeczy jest tożsame z miejscem siedziby Sprzedawcy.

4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (koszty pierwotnej dostawy produktu do Kupującego). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Decyzja co do sposobu, w jaki rzecz zostanie odesłana, zależy od Kupującego.

7. Termin czternastodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Kupujący objął Towar w posiadanie. Kupujący ma możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed wejściem w fizyczne posiadanie Towaru, jednakże złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed objęciem Towaru w posiadanie, nie zwalnia Kupującego od ponoszenia kosztów zwrotu Towaru, jeżeli w/w oświadczenie zostało złożone po wysłaniu do Kupującego Produktu przez Sprzedawcę.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia.

2. Sprzedawca daje gwarancję zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Niniejsze OWH są integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i są powszechnie dostępne na stronie www.sklep-logos.pl. Klient może je utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. OWH dostępne są w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2. Sprzedawca dokonując zmian treści OWH zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana OWH nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.

3. W sprawach nieujętych w niniejszych OWH zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Wskazanie właściwości miejscowej sądu nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nabywających Towar w drodze umowy bezpośrednio związanej z tą działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zamów rozmowę

535 550 820

sklep@proxta.eu

Working hours of our store:

On weekdays:

Saturday:

Sunday:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: